მთავარი სერვისები ჩვენს შესახებ სიახლე კონტაქტი

ქ.თბილისი მირზა გელოვანის 3 ჩიხი

შპს „სეიფფლეის“

info@safeplace.ge

www.safepalce.ge

577 13 55 15

593 61 57 28

 

 

შრომის უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის კომპანია „სეიფფლეის“ უსაფრთხო სამუშაო გარემოს გარანტი!!! ჩვენს შესახებ გაიგე მეტი

ჩვენი კომპანიის მიზანია, საქართველოში შრომის  უსაფრთხოების, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის დარგში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა და მართვა

    2019 წლის 19 თებერვალს დამტკიცდა საქართველოს ორგანული კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ, რომელიც ძალაში 1 სექტემბრიდან შედის. ამ კანონის მიზანია იმ ძირითადი მოთხოვნებისა და პრევენციული ღონისძიებების ზოგადი პრინციპების განსაზღვრა, რომლებიც უკავშირდება სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოების საკითხებს, არსებულ და მოსალოდნელ საფრთხეებს, უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებას, დასაქმებულთა სწავლებას, მათთვის ინფორმაციის მიწოდებასა და კონსულტაციის გაწევას და შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებში დასაქმებულთა თანაბარ მონაწილეობას.  არეგულირებს სახელმწიფო ორგანოების, დამსაქმებელთა, დასაქმებულთა, დასაქმებულთა წარმომადგენლებისა და სამუშაო სივრცეში მყოფ სხვა პირთა უფლებებს, ვალდებულებებსა და პასუხისმგებლობას, რომლებიც დაკავშირებულია უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნასთან.

    ეს კანონი ვრცელდება შრომის უსაფრთხოების სფეროში ეკონომიკური საქმიანობის ყველა დარგზე, (მაღაზია, საცხობი, სასტუმრო, ბარ-რესტორანი, სილამაზის სალონი, აფთიაქი და ა.შ.) მათ შორის, საქართველოს ორგანული კანონით

„საქართველოს შრომის კოდექსი“ და „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით მოწესრიგებულ შრომით ურთიერთობებზე.

 

https://matsne.gov.ge/document/view/4486188?publication=0