აუდიტი 
- ობიექტის ინსპექტირება
- საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკების შეფასების დოკუმენტის მომზადება
- შენიშვნებისა და მითითებების გაცემა
- უსაფრთხოების ინსტრუქციების შემუშავება
- მითითებების შესრულების შემდგომ საკონტროლო ინსპეტირება
აუდიტის ღირებულება დამოკიდებულია ორგანიზაციის საქმიანობის სპეციფიკაზე