შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვა - ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართულ ყველა ორგანიზაციას თუ საწარმოს გავუწევთ მუდმივ მომსახურებას შრომის უსაფრთხოების საკითხებში (კონსულტაცია,შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება,დატრენინგება,მითითებების გაცემა და მათი კონტროლი)
 შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მიერ ობიექტის შემოწმება - ობიექტის დათვალიერება და არსებული ვითარების შეფასება
 - რეკომენდაციების გაცემა - რისკების შეფასების დოკუმენტის მომზადება
შრომის უსაფრთხოების ცალკეული დოკუმენტაციის შემუშავება - შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავება
 - უსაფრთხოების წესების შემუშავება - შრომის უსაფრთხოების გეგმის შემუშავება
მომსახურების ღირებულება დამოკიდებულია საქმიანობის სფეროზე,მასშტაბსა და დასაქმებულთა რაოდენობაზე.