პერსონალის დატრენინგება სპეციფიკური და ზოგადი სამუშაოებისთვის

 - სიმაღლეზე მუშაობა
 - დახურულ სივრცეში მუშაობა
 - პირადი დაცვის აღჭურვილობა (სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე)
 - სახანძრო უსაფრთხოება 
 - ელექტრო უსაფრთხოება
 - გარემოს დაცვა